Illustration Glosar

Convenţia primarilor este o iniţiativă cu mai multe faţete, care implică o gamă largă de actori, numeroşi paşi şi procese. Prin intermediul prezentului glosar, noii veniţi ar trebui să se poată descurca, beneficiind de informaţii complete despre Convenţie, de la A la Z!

Agenţiile de energie

Agenţiile de energie locale şi regionale (AELR) sprijină introducerea practicilor de bună gestionare a energiei, promovează conceptul de durabilitate, oferă informaţii şi îndrumare şi o serie de alte servicii locale care au la bază nevoile locale specifice de energie. Agenţiile de energie sunt finanţate de autorităţile publice.

Atelier de lucru tematic

Atelierele de lucru tematice sunt sesiuni interactive, de consolidare a capacităţilor, organizate de CoMO pentru a stimula transferul de experienţă şi cunoştinţe între participanţi. Atelierele de lucru tematice au ca ţintă specifică grupurile de discuţii.

Centrul Comun de Cercetare

Centrul Comun de Cercetare (CCC) este braţul ştiinţific şi tehnic al Comisiei Europene. Acesta acordă sprijin tehnic şi ştiinţific iniţiativei. CCC lucrează în strânsă cooperare cu CoMO, oferind semnatarilor îndrumări tehnice clare şi formulare-model atât în vederea acordării de asistenţă pentru realizarea angajamentelor acestora în cadrul Convenţiei primarilor, cât şi în vederea monitorizării implementării şi a rezultatelor. Site-ul web al CCC: [http://ec.europa.eu/dgs/jrc/]

Coordonatorii Convenţiei

Comisia Europeană defineşte „Coordonatorii Convenţiei” ca fiind acele administraţii publice care oferă îndrumare strategică şi sprijin financiar şi tehnic municipalităţilor care aderă la Convenţia primarilor, dar care nu dispun de abilităţile şi/sau resursele necesare pentru a-şi pune în practică angajamentele. Coordonatorii Convenţiei sunt autorităţi subnaţionale descentralizate - incluzând provinciile, regiunile şi grupurile publice de municipalităţi - şi organisme publice naţionale, cum ar fi, de exemplu, agenţiile din domeniul energiei.

Evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților

O analiză care determină tipul și amploarea riscurilor, prin analizarea eventualelor pericole și evaluarea vulnerabilităților care ar putea reprezenta o potențială amenințare la adresa oamenilor, a proprietăților, a mijloacelor de subzistență și a mediului de care depind; ea permite identificarea unor domenii de preocupare gravă și, prin urmare, oferă informații pentru procesul de luare a deciziilor. Evaluarea ar putea aborda riscurile legate de inundații, de temperaturile extreme și de valurile de căldură, de secetă și de deficitul de apă, de furtuni și de alte fenomene meteorologice extreme, de creșterea numărului de incendii forestiere, de creșterea nivelului mării și de eroziunea costieră (dacă este cazul).

Formular-model PAED/SECAP

Formularul-model PAED/SECAP este un document electronic pe care semnatarii Convenţiei trebuie să îl completeze online în limba engleză atunci când transmit planul de acţiune în limba lor oficială. Acesta a fost elaborat pentru a-i asista pe semnatari în structurarea acţiunilor şi măsurilor lor şi pentru a facilita monitorizarea şi urmărirea.

Grupul de discuţii tematice

Grupul de discuţii tematice este un serviciu de informare şi schimb de experienţă care are ca scop stimularea interacţiunii şi stabilirii de conexiuni între părţile implicate în Convenţie. Aceste platforme de schimb personalizate aduc împreună categorii predeterminate de părţi implicate în Convenţie – şi anume, marile oraşe şi zonele metropolitane; semnatarii mici şi mijlocii; coordonatorii Convenţiei şi suporterii Convenţiei – pentru a discuta teme şi chestiuni legate de Convenţie cu colegii lor, mai ales în cadrul evenimentelor organizate de Oficiul pentru Convenţia primarilor, al forumurilor online şi al webinariilor.

Inventarul de referinţă al emisiilor

Inventarul de referinţă al emisiilor reprezintă o cuantificare a cantităţii de CO2 emise ca urmare a consumului de energie în teritoriul semnatarului Convenţiei pe durata unui an de referinţă. Acesta permite identificarea principalelor surse de emisii de CO2 şi posibilităţile de reducere respective.

Oficiul pentru Convenţia primarilor

Oficiul pentru Convenţia primarilor (CoMO), înfiinţat şi finanţat de Comisia Europeană, este responsabil cu coordonarea şi gestionarea zilnică a iniţiativei. Acesta oferă semnatarilor sprijin administrativ şi îndrumare tehnică, facilitează stabilirea de conexiuni între părţile implicate în Convenţie şi asigură promovarea activitaţilor acestora. CoMO este gestionat de un consorţiu de reţele europene ce reprezintă autorităţile locale şi regionale, condus de Energy Cities şi din care fac parte Climate Alliance, CEMR, Eurocities şi Fedarene.

Parteneri asociaţi

Partenerii asociaţi sunt asociaţiile profesionale, ONG-urile şi alte structuri similare care au capacitatea de a oferi legături către companii private şi societatea civilă, precum şi sprijin semnatarilor Convenţiei, în special sub formă de tehnologii, instrumente, stimulente financiare, materiale promoţionale, iniţiative culturale şi participative.

Planul de acţiune privind energia durabilă

Planul de acţiune privind energia durabilă (PAED) este documentul cheie în care semnatarul Convenţiei descrie modul în care intenţionează să atingă ţinta de reducere a CO2 până în 2020. Acesta defineşte activităţile şi măsurile stabilite pentru atingerea ţintelor, precum şi calendarele şi responsabilităţile atribuite. Semnatarii Convenţiei sunt liberi să decidă formatul PAED-ului lor, atât timp cât acesta corespunde principiilor stabilite în Ghidul PAED al Convenţiei.

Plan de acțiune privind energia durabilă și clima (SECAP)

Document-cheie în care un semnatar al Convenției primarilor descrie modul în care intenționează să își îndeplinească angajamentele. Acest document definește acțiunile de atenuare și de adaptare necesare pentru atingerea obiectivelor, precum și calendarele și responsabilitățile atribuite.

Raportul de implementare

Raportul de implementare este un document pe care semnatarii Convenţiei se angajează să îl transmită la fiecare doi ani după transmiterea planului lor de acţiune privind energia durabilă şi care conţine rezultatele intermediare ale implementării. Scopul acestui raport este de a evalua dacă rezultatele preliminare corespund obiectivelor prevăzute.

Serviciul de asistenţă

Serviciul de asistenţă este prima interfaţă între autorităţile locale şi Oficiul pentru Convenţia primarilor. Acesta răspunde întrebărilor generale sau tehnice privind iniţiativa şi oferă asistenţă semnatarilor pe durata întregului proces.

Standard de excelenţă

Standardele de excelenţă sunt exemple relevante de iniţiative locale de care semnatarii, coordonatorii şi suporterii Convenţiei se simt deosebit de mândri şi pe care le susţin ca acţiuni utile astfel încât şi alte autorităţi locale, provincii, regiuni sau reţele să le reproducă.

Suporterii Convenţiei

Comisia Europeană defineşte „suporterii Convenţiei” ca fiind reţele europene, naţionale şi regionale şi asociaţiile de autorităţi locale care profită de activităţile lor de lobby, de comunicare şi de stabilire de conexiuni pentru a promova iniţiativa Convenţiei primarilor şi a sprijini angajamentele semnatarilor acesteia.

Webinar

Webinarul este o prezentare interactivă în direct pe internet care oferă ocazia părţilor implicate în Convenţie – inclusiv semnatarilor, suporterilor şi coordonatorilor Convenţiei – de a participa la o prelegere susţinută de membrii CoMO sau de alţi experţi pe o temă specifică legată de Convenţie.

Ziua locală a energiei

Zilele locale ale energiei sunt evenimente organizate de semnatarii Convenţiei ca parte a angajamentelor lor oficiale în scopul de a sensibiliza publicul cu privire la oportunităţile oferite de o utilizare mai inteligentă a energiei. Acestea oferă autorităţilor locale ocazia de a implica părţile interesate şi cetăţenii într-un dialog comun privind elaborarea şi implementarea planurilor de acţiune privind energia durabilă. De obicei organizate pentru o perioadă specifică, tipurile de evenimente pot varia, dar în mod normal, acestea includ activităţi precum ateliere de lucru, expoziţii, vizite cu ghid şi zile ale uşilor deschise.

Twitter
Schimbaţi informaţii
pe mobil
Facebook
Deveniţi fan
al paginii Convenţiei
Newsletter
Abonaţi-vă la
la buletinul informativ lunar
Rss feeds
Primiţi noutăţile
în timp real
Cu sprijinul politic al Comisiei Europene Cu sprijinul politic al Comisiei Europene. Site web coordonat de Oficiul pentru Convenţia primarilor.
Noutăţi | Agendă | Hartă site | Ajutor RSS | Credite | Juridic